ประวัติความเป็นมา

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

icon-adjust ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

       ปรัชญา : “บูรณาการศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานวิถีถิ่น วิถีไทยสู่สากล”

       วิสัยทัศน์ : วังสวนบ้านแก้ว เป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออกและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

       พันธกิจ :
        ๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
        ๒. พัฒนาวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
        ๓. สนับสนุนให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
        ๔. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

       เป้าหมาย :
        ๑. สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ มีบทบาท ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานวิถีถิ่น วิถีไทย จำนวน 1 ชุมชน
        ๒. วังสวนบ้านแก้ว เป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออกและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สู่ความเป็นมาตรฐานคุณภาพในระดับชาติ
        ๓. สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ มีการจัดหารายได้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี

       ค่านิยม : " เชิดชูศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม "

ติดต่อ : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ | โทร. ๐๓๙-๔๗๑๐๖๔,๐๓๙-๓๑๙๑๑๑ ต่อ ๗๐๐๑