ประวัติความเป็นมา

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

icon-adjust ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

       ปรัชญา : “ บูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ”

       วิสัยทัศน์ : วังสวนบ้านแก้ว เป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออกและการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

       พันธกิจ :
        ๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
        ๒. พัฒนาวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
        ๓. สนับสนุนให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการสู่งานวิจัยศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
        ๔. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยศักยภาพและคุณภาพตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม

       เป้าหมาย :
        ๑. วังสวนบ้านแก้ว เป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออกและการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมสู่ความเป็นมาตรฐานคุณภาพในระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสู่สากล
        ๒. การบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย และบริการวิชาการ เข้ากับกระบวนการการจัดการเรียนรู้การมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ
        ๓. การบริหารจัดการวังสวนบ้านแก้วให้มีศักยภาพและคุณภาพด้านการท่องเที่ยวพร้อมกับการจัดหารายได้

       ค่านิยม : " เชิดชูศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม "

ติดต่อ : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ | โทร. ๐๓๙-๔๗๑๐๖๔,๐๓๙-๓๑๙๑๑๑ ต่อ ๗๐๐๑