ประวัติความเป็นมา

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

icon-adjustประเด็นยุทธศาสตร์

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ และงานวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออก
       เป้าประสงค์ 1.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออก      ตัวชี้วัด
            ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ งานวิจัย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
            ๒. กิจกรรมร่วมกับสถาบันที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
            ๓. รายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
            ๔. บูรณาการการบริการวิชาการสู่งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน
            ๕. ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

       เป้าประสงค์ 1.2 สร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย และชุมชน ท้องถิ่น
       ตัวชี้วัด
            ๑. การแสดงออก สัญลักษณ์และเครื่องหมาย (logo) ของความเป็นอัตลักษณ์ในชุมชนท้องถิ่น
            ๒. เครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ งานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
       กลยุทธ์
            ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
            ๒. พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญของภาคตะวันออก
            ๓. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
            ๔. สร้างการบูรณาการการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับวังสวนบ้านแก้ว
            ๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. พัฒนาวังสวนบ้านแก้วให้เป็นอุทยานการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ
       เป้าประสงค์ 2.1 วังสวนบ้านแก้วเป็นอุทยานการเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
       ตัวชี้อวัด :
        ๑.ผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย       ๒.ความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
       กลยุทธ์ :
            ๑. พัฒนาวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
            ๒. ส่งเสริมวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติ
            ๓. กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมาย

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีศักยภาพและคุณภาพพร้อมกับการจัดหารายได้
       เป้าประสงค์ 3.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวทันสมัยยืดหยุ่นโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
       ตัวชี้วัด :
            ๑. ความสำเร็จของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
            ๒. ความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี

       เป้าประสงค์ 3.2 ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการระดมทุนและจัดหารายได้
       ตัวชี้วัด
            ๑. รายได้จากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการบริการวิชาการ และความร่วมมือจากองค์กรภายนอก

       เป้าประสงค์ 3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
       ตัวชี้วัด
            ๑. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรผ่านเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
            ๒. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหรือด้านภาษาต่างประเทศ
            ๓. บุคลากรได้รับการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ

       เป้าประสงค์ 3.4 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
       ตัวชี้วัด
            ๑. ความสำเร็จของการเผยแพร่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์

       กลยุทธ์
            ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานและบุคลากรให้มีทัศนคติเชิงบวก สร้างจิตสำนึกตามหลักธรรมาภิบาล
            ๒. พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
            ๓. ส่งเสริมการจัดหารายได้เพื่อนำมาพัฒนา"วังสวนบ้านแก้ว
            ๔. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ติดต่อ : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ | โทร. ๐๓๙-๔๗๑๐๖๔,๐๓๙-๓๑๙๑๑๑ ต่อ ๗๐๐๑