ประวัติความเป็นมา

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

icon-adjustประเด็นยุทธศาสตร์

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม บนพื้นฐานวิถีถิ่น วิถีไทย และบริการวิชาการให้กับชุมชนท้องถิ่น
       เป้าประสงค์ 1.1 อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม บนพื้นฐานวิถีถิ่น วิถีไทยสู่สากล
       ตัวชี้วัด
            ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ
            ๒. เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
            ๓. กิจกรรมร่วมกับสถาบันที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
            ๔. รายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
            ๕. บูรณาการงานวิจัยสู่การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน
            ๖. ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

       เป้าประสงค์ 1.2 สร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
       ตัวชี้วัด
            ๑. จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3 ชุมชน
       กลยุทธ์
            ๑. สร้างคุณค่าและความตระหนักเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
            ๒. พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญของภาคตะวันออก
            ๓. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
            ๔. มีความร่วมมือนำผลงานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชน
            ๕. สร้างการบูรณาการการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับวังสวนบ้านแก้ว
            ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. พัฒนาวังสวนบ้านแก้วให้เป็นอุทยานการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
       เป้าประสงค์ 2.1 วังสวนบ้านแก้ว เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
       ตัวชี้อวัด :
        ๑.ผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
       กลยุทธ์ :
            ๑. พัฒนาวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
            ๒. ส่งเสริมวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติ

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
       เป้าประสงค์ 3.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวด้วยหลักธรรมาภิบาล
       ตัวชี้วัด :
            ๑. ความสำเร็จของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
            ๒. ความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี

       เป้าประสงค์ 3.2 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
       ตัวชี้วัด
            ๑. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรผ่านเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
            ๒. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหรือด้านภาษาต่างประเทศ
            ๓. บุคลากรได้รับการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ

       กลยุทธ์
            ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานและบุคลากรให้มีทัศนคติเชิงบวก สร้างจิตสำนึกตามหลักธรรมาภิบาล
            ๒. พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
            ๓. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. ส่งเสริมการจัดหารายได้ของหน่วยงาน
       เป้าประสงค์ 4.1 มีการบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงานที่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อนำมาพัฒนาวังสวนบ้านแก้ว
       ตัวชี้วัด :
            ๑. สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ มีการจัดหารายได้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี
            ๒.ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการเพิ่มมูลค่า (OTOP)

       กลยุทธ์
            ๑. ส่งเสริมการจัดหารายได้เพื่อนำมาพัฒนาวังสวนบ้านแก้ว

ติดต่อ : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ | โทร. ๐๓๙-๔๗๑๐๖๔,๐๓๙-๓๑๙๑๑๑ ต่อ ๗๐๐๑