แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนักศิลปวัฒนธรรมเป็นรายเดือน

๒๕๖๑ | ๒๕๖o | ๒๕๕๙ | ๒๕๕๘ | ๒๕๕๗ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๔ | ๒๕๕๓ | ๒๕๕๒ |

๒๕๖๑

เดือน

จำนวน (คน)

มกราคม ๗๑o คน
กุมภาพันธ์๗๖o คน
มกราคม ๑๑๖๕ คน
เมษายน ๙๕๔ คน
พฤษภาคม ๙๔๖ คน
มิถุนายน ๙๓๕ คน
กรกฎาคม ๗๔๗ คน
สิงหาคม ๗๖๙ คน

ติดต่อ : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ | โทร. ๐๓๙-๔๗๑๐๖๔,๐๓๙-๓๑๙๑๑๑ ต่อ ๗๐๐๑