แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนักศิลปวัฒนธรรมเป็นรายเดือน

๒๕๖๑ | ๒๕๖o | ๒๕๕๙ | ๒๕๕๘ | ๒๕๕๗ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๔ | ๒๕๕๓ | ๒๕๕๒ |

๒๕๖๑

เดือน

จำนวน (คน)

มกราคม ๗๑o คน
กันยายน ๘๓๓ คน
สิงหาคม ๑๑๑๖ คน
กรกฎาคม ๗๔๗ คน
มิถุนายน ๙๓๕ คน
พฤษภาคม ๙๔๖ คน
เมษายน ๙๕๔ คน
มกราคม ๑๑๖๕ คน
กุมภาพันธ์๗๖o คน
ตุลาคม ๕๙๗ คน

ติดต่อ : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ | โทร. ๐๓๙-๔๗๑๐๖๔,๐๓๙-๓๑๙๑๑๑ ต่อ ๗๐๐๑