ผู้บริหารและบุคลากร

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

บุคลากร

ผู้บริหารสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
 
 
อาจารย์ปราโมทย์  สุวรรณา
ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ
     

อาจารย์ปัญญา วงศ์ต่าย
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ
 

อาจารย์แสงอุทิศ  พรมเมือง
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ
     

อาจารย์กาญจน์  กรณีย์
(คลิ๊กเพื่อดูประวัติ)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

ผศ.ศุภวัฒน์  เอมโอช
(คลิ๊กเพื่อดูประวัติ)
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

บุคลากรประจำสำนักศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ปัญญา วงศ์ต่าย
(รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ)

นางสาวกันยา ธีระพัชรรังษี
ข้าราชการ


นางสาวรัชนี แก้วขาว
พนักงานมหาวิทยาลัย
(รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)

นายสุธี วู้ประเสริฐ
พนักงานมหาวิทยาลัย
(รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ข้อมูลท้องถิ่น)
     
 

นางสาวสุนิสา ตั้งตระกูล
พนักงานมหาวิทยาลัย
(รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
 

นายปิยวัฒน์  เวชการี
นักวิชาการ

นางสาวเกษริน สุจินต์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(นักวิชาการ)

นางสาวพชร เกตุเล็ก
พนักงานมหาวิทยาลัย
(นักวิชาการ)
     

นายอรุณ  แพทย์โอสถ
พนักงานมหาวิทยาลัย
(นักวิชาการ)

นายสมศักดิ์ มะดะเรส
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานสนาม)

นางพิศมัย เรืองภักดิ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานอาคาร)

นายพิษณุ เรืองภักดิ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานสนาม)

นางอัมภา ปันสุวรรณ
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานอาคาร)

นางสาวกัลยา แซ่หลาย
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานอาคาร)

นางสอน กลมราช
ลูกจ้างชั่วคราว
(งานอาคาร)

นายสมศักดิ์  สุวรรณา
พนักงานมหาวิทยาลัย(งานสนาม)
 
     

ติดต่อ : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ | โทร. ๐๓๙-๔๗๑๐๖๔,๐๓๙-๓๑๙๑๑๑ ต่อ ๗๐๐๑